Projekty Unijne

Home / Projekty Unijne

                                                                          

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia w zakresie dotyczącym zakupu i dostawy ambulansu typu C wraz z wyposażeniem

 

realizowanym w ramach realizacji projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Wsparcie Zespołów ratownictwa Medycznego Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

  1. Przedmiot szacowania:

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania wskazany jest w Załącznikach do niniejszego zapytania: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu szacowania – Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem oraz „Minimalne wymagania wyposażenia ambulansu w anteny i instalację antenową”.

  1. Termin i sposób nadsyłania ofert:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć drogą mailową (wg załącznika nr 2) w terminie do 07.05.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: k.wojciechowska@szpitalzcm.pl

  1. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Katarzyna Wojciechowska – specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: k.wojciechowska@szpitalzcm.pl tel: +48 68 419 79 00 w. 9, w. 8;

Mariusz Szpakowski – Koordynator Ratownictwa Medycznego, e-mail: m.szpakowski@szpitalzcm.pl tel/ 608106160.

Wskazane jest, żeby oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

  1. Załączniki:

Zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_szacowania_poprawiony_anteny

Zalacznik_nr_2_Formularz_oferty

Minimalne wymagania wyposażenia ambulansu w anteny i instalację antenową-1

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZCM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-  Leczniczych , Domów Opieki Społecznej , Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Otrzymane środki finansowe z projektu PO WER w wysokości 142.862,22 zł to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek ,opiekunów medycznych, fizjoterapeuty i osób sprzątających , którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Dodatkowo w ramach projektu otrzymano środki finansowe w wysokości 13.892,20 zł , na zakup środków ochrony osobistej oraz  środków dezynfekcyjnych dla personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz pacjentów i mieszkańców.

Łączna wysokość otrzymanego grantu  wynosi 156.754,42 zł.