Projekty Unijne

Home / Projekty Unijne

                                                                         

ZCM – ZP.270.16.2021.COV                                                                    Krosno Odrz. 23 lipca 2021r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert
na zakup
ambulansu typu C wraz z wyposażeniem  związanego z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z trwającym stanem epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19,  Zachodnie Centrum Medyczne sp.  z o.o. w Krośnie Odrz.  podejmuje kolejne działania mające na celu zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego i urządzeń.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
ul. Piastów 3
66-600 Krosno Odrz.

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Wojciechowska – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 68 419 7589
e-mail: k.wojciechowska@szpitalzcm.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)
 2. Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie wykonawcy zdolnego do zrealizowania dostawy ambulansu, urządzeń i specjalistycznego sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będącej przedmiotem zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do Zaproszenia, w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
 3. Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z UE w ramach realizacji projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Wsparcie Zespołów ratownictwa Medycznego Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)
  33114121-3 – karetki
  33192160-1 – nosze
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem – 1 szt.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, gdyż przedmiot zamówienia jest niepodzielny
 4. Termin realizacji dostawy: do 31.10.2021 r.
 5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1) ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789 lub równoważnej typ ambulansu C.
  2) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. – Dz.U.2015, poz. 1475 z późn. zm.), na ambulans sanitarny. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (tekst jednolity Dz.U.2016. Poz. 2022 ze zm.).

IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Podać zastosowana stawkę Vat.
 3. Cena oferty jest ceną brutto z uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych mających wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę spełniającą oczekiwania Zamawiającego.
 2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy pisemnej (załącznik nr 3 do zaproszenia).

VI.  SKŁADANIE OFERT

 1. Sposób składania oferty:
1)
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 lipca 2021r. do godz.12:00 – za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – pocztą elektroniczną (e-mail: wojciechowska@szpitalzcm.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną)).
2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.

2. Dokumenty wymagane od wykonawców:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
2) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
3) Formularz parametrów wymaganych odpowiednio dla każdej części zamówienia (załącznik nr 2)
4) Opisy (katalogi handlowe lub ulotki lub specyfikacje produktu lub świadectwa kontroli produktu  lub opisów technicznych itp.) – potwierdzających jednoznacznie zgodność oferowanych asortymentów z opisem przedmiotu zamówienia określonych – celem weryfikacji z opisem przedmiotu zamówienia (potwierdzająca wszystkie parametry).
5) Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej – wymagane prawem (jeśli dotyczy).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia.

VII. Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrz.
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Zachodnim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim ; tel. 68 419 79 00 w. 9 w. 7, e-mail: iod@szpitalzcm.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
6) 4 lat od dnia zakończenia postępowania, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wymagane parametry techniczne – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy dla część nr 1 – złącznik nr 3
 4. Wyjaśnienia
 5. Informacja o wyniku postępowania

______________________________________________________________________________________________________________________

ZCM – ZP.270.14.2021.COV                                                            Krosno Odrz. 8 lipca 2021r.

 

Zaproszenie do składania ofert
na zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem  oraz środków do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania wraz z niezbędnym  urządzeniem dozującym związanego z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z trwającym stanem epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19,  Zachodnie Centrum Medyczne sp.  zo.o. w Krośnie Odrz.  podejmuje kolejne działania mające na celu zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego i urządzeń.

I. ZAMAWIAJĄCY
Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Krośnie Odrz.
Piastów 3
66-600 Krosno Odrz.

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Wojciechowska – Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 68 419 7589
e-mail: k.wojciechowska@szpitalzcm.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)
 2. Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie wykonawcy zdolnego do zrealizowania dostawy ambulansu, urządzeń i specjalistycznego sprzętu medycznego oraz środków do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania wraz z niezbędnym urządzeniem dozującym związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będącej przedmiotem zamówienia, o którym mowa w załączniku nr 1 do Zaproszenia, w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
 3. Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z UE w ramach realizacji projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Wsparcie Zespołów ratownictwa Medycznego Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)
  33114121-3 – karetki
  33192160-1 – nosze
  331900000-8 – różne urządzenia i produkty medyczne
  33631600-8 – środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem oraz środków do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania wraz z niezbędnym urządzeniem dozującym z podziałem na 2 części tj:
  1) część 1 ambulans typu C wraz z wyposażeniem szt. 1
  2) część 2 środki do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania wraz z niezbędnym urządzeniem dozującym – 1 kpl.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi stanowi załącznik nr 2 oraz 3 do zaproszenia.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdą część, przy czym na każdy z pakietów wymaga się złożenia oferty kompleksowej
 3. Termin realizacji dostawy:
  1) część 1 : do 31.10.2021 r. 15.11.2021 r.
  2) część 2: 30 dni od daty podpisania umowy dostawy.
 1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
  1)
  część 1
  a)
  W zakresie części 1 ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789 lub równoważnej typ ambulansu C.
  b) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać świadectwo homologacji wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. – Dz.U.2015, poz. 1475 z późn. zm.), na ambulans sanitarny. Ambulans musi odpowiadać przepisom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (tekst jednolity Dz.U.2016. Poz. 2022 ze zm.).

   

  2) część 2
  a)
  Preparat dedykowany do użytku medycznego, zarejestrowany jako produkt biobójczy w urzędzie rejestracji wyrobów medycznych i produktów biobójczych, podsiadający pełne spectrum, działania.
  b) Urządzenie wraz z preparatem przebadane zgodnie z normą EN 17-272 lub równoważną.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch iejsc po przecinku.
 2. Podać zastosowana stawkę Vat.
 3. Cena oferty jest ceną brutto z uwzględnieniem wszystkich czynników cenotwórczych mających wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę spełniającą oczekiwania Zamawiającego.
 2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy pisemnej (załącznik nr 4 i 5 do zaproszenia).

VI. SKŁADANIE OFERT

 1. Sposób składania oferty:
  1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2021r. do godz.12:00     20 lipca 2021 r. godz. 10:00 – za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – pocztą elektroniczną (e-mail: k.wojciechowska@szpitalzcm.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną)).
  2) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
  1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
  2) Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3) Formularz parametrów wymaganych odpowiednio dla każdej części zamówienia (załącznik nr 2 i 3)
  4) Opisy (katalogi handlowe lub ulotki lub specyfikacje produktu lub świadectwa kontroli produktu  lub opisów technicznych itp.) – potwierdzających jednoznacznie zgodność oferowanych asortymentów z opisem przedmiotu zamówienia określonych – celem weryfikacji z opisem przedmiotu zamówienia (potwierdzająca wszystkie parametry).
  5) Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej – wymagane prawem (jeśli dotyczy).
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

VII. Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrz.

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Zachodnim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim ; tel. 68 419 79 00 w. 9 w. 7, e-mail: iod@szpitalzcm.pl ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres

6) 4 lat od dnia zakończenia postępowania, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Wymagane parametry techniczne część 1 – załącznik nr 2
 3. Wymagane parametry techniczne część 2 – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy dla część nr 1 – złącznik nr 4
 5. Wzór umowy dla części nr 2 – załącznik nr 5
 6. Wyjaśnienia
 7. załącznik nr 2 wymagania cz. 1 zmiana 13.07.2021
 8. załącznik nr 4 wzór umowy część 1 zmiana 13.07.2021
 9. Unieważnienie postępowania
 10. Informacja z otwarcia ofert
 11. Informacja o wyniku postępowania

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”

Celem projektu jest  wsparcie Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także środków do dezynfekcji.

Środki te zostaną wykorzystane na zakup ambulansu  typu C wraz z wyposażeniem  oraz środków do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania wraz z niezbędnym  urządzeniem dozującym

Dofinansowanie projektu z UE: 520 000,00 PLN

                                                                        ______________________________________________________________________________________________________________________

ZCM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-  Leczniczych , Domów Opieki Społecznej , Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego.

W m-cu czerwcu 2021r. otrzymano środki finansowe z projektu PO WER w wysokości 139 766,16 zł. Środki te zostaną wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek ,opiekunów medycznych, fizjoterapeuty i osób sprzątających , którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Łączna wysokość otrzymanego grantu  wynosi 139 766,16 zł.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia w zakresie dotyczącym zakupu i dostawy ambulansu typu C wraz z wyposażeniem

 

realizowanym w ramach realizacji projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Wsparcie Zespołów ratownictwa Medycznego Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

 1. Przedmiot szacowania:

Szczegółowy opis przedmiotu szacowania wskazany jest w Załącznikach do niniejszego zapytania: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu szacowania – Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem oraz „Minimalne wymagania wyposażenia ambulansu w anteny i instalację antenową”.

 1. Termin i sposób nadsyłania ofert:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć drogą mailową (wg załącznika nr 2) w terminie do 07.05.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: k.wojciechowska@szpitalzcm.pl

 1. Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Katarzyna Wojciechowska – specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: k.wojciechowska@szpitalzcm.pl tel: +48 68 419 79 00 w. 9, w. 8;

Mariusz Szpakowski – Koordynator Ratownictwa Medycznego, e-mail: m.szpakowski@szpitalzcm.pl tel/ 608106160.

Wskazane jest, żeby oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

 1. Załączniki:

Zalacznik_nr_1_opis_przedmiotu_szacowania_poprawiony_anteny

Zalacznik_nr_2_Formularz_oferty

Minimalne wymagania wyposażenia ambulansu w anteny i instalację antenową-1

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZCM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim współrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-  Leczniczych , Domów Opieki Społecznej , Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Otrzymane środki finansowe z projektu PO WER w wysokości 142.862,22 zł to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek ,opiekunów medycznych, fizjoterapeuty i osób sprzątających , którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

Dodatkowo w ramach projektu otrzymano środki finansowe w wysokości 13.892,20 zł , na zakup środków ochrony osobistej oraz  środków dezynfekcyjnych dla personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz pacjentów i mieszkańców.

Łączna wysokość otrzymanego grantu  wynosi 156.754,42 zł.