Przebieg konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Home / Przebieg konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

 Przebieg konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Wewnętrznym.

                                                                        Krosno Odrzańskie dnia 26 marca 2018r.

           W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w prasie lokalnej nieprawdziwymi informacjami, oraz publikacjami i toczącą się burzliwą dyskusją w mediach społecznościowych na temat okoliczności przeprowadzenia i przyczyn zakończenia Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Wewnętrznym w Zachodnim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim informuję:

 1. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy został ogłoszony dnia 30 stycznia 2018r, a termin składania ofert wyznaczono na dzień 6 lutego 2018r. Ogłoszenie umieszczono stronie internetowej szpitala oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki w Krośnie Odrzańskim..
 2. Termin składania pytań oraz wątpliwości w zakresie umowy: 30 stycznia 2018r. – 6 luty 2018r. Do treści ogłoszenia oraz załączonych do niego dokumentów nie złożono żadnych pytań ani zastrzeżeń.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim złożył ofertę dnia 6 lutego 2018r. Do oferty dołączono zaakceptowany przez Kierownika SPZOZ w Stargardzie Gubińskim Natalię Zdónek projekt umowy.
 4. Po zbadaniu oferty stwierdzono brak wszystkich wymaganych dokumentów. Dnia
  7 lutego 2018r. po raz pierwszy pisemnie wezwano Oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów oraz udzielenia wyjaśnień w terminie do 12 lutego 2018r. do godz. 14:00.
 5. Komisja pięciokrotnie przesuwała termin uzupełnienia przez SPZOZ
  w Stargardzie Gubińskim brakujących dokumentów, odpowiadając na prośby kierowane przez SPZOZ w Stargardzie Gubińskim.
 6. Brakujące dokumenty wpłynęły do ZCM sp. z o.o. dnia 1 marca 2018r.
 7. Kwota wynagrodzenia lekarzy określona w ofercie opiewała na wartość 180 000,00zł brutto miesięcznie i znacznie przekraczała wielkość środków, które przeznaczyliśmy na ten cel. Zgodnie z warunkami konkursu Oferenta wezwano do negocjacji cenowych.
 8. Dnia 5 marca 2018r. w siedzibie Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. odbyły się negocjacje cenowe. Przedstawiciele SPZOZ w Stargardzie Gubińskim zaaprobowali przedstawioną propozycję wartości wynagrodzenia na poziomie 38% wartości kontraktu z NFZ. Poprosili jednocześnie o odroczenie negocjacji do dnia 8 marca 2018r. z uwagi na konieczność konsultacji propozycji wynagrodzenia z radcą prawnym. Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o przystało na tę prośbę.
 9. Dnia 8 marca 2018r. Kierownik SPZOZ telefonicznie poinformowała, że rada społeczna SPZOZ w Stargardzie gubińskim nie zaakceptowała umowy oraz stwierdziła,
  że muszą się wycofać.

          W obliczu takiej postawy Oferenta, Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. zmuszone było do unieważnienia konkursu z przyczyn odstąpienia od negocjacji przez SPZOZ w Stargardzie Gubińskim.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konkurs należy rozstrzygnąć w terminie 30 dni od daty otwarcia ofert. Termin ten upływał w dniu 8 marca 2018r. był on też dniem,
  w którym ostatecznie miały rozstrzygnąć się negocjacje cenowe.

          Unieważnienie konkursu jak wskazano powyżej podyktowane zostało odstąpieniem od negocjacji przez SPZOZ w Stargardzie Gubińskim w ostatnim dniu terminu na rozstrzygnięcie konkursu.

          Rzekome pytania Pani Kierownik SPZOZ w Stargardzie Gubińskim z dnia
8 marca 2018r., których treść udostępnił na jednym z portali społecznościowych Wójt Zbigniew Barski, nie miały i nie mogły mieć wpływu na decyzję o unieważnieniu konkursu z uwagi na obowiązujące w tymże konkursie terminy i zasady.

          Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w dniu 8 marca 2018r. do Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. nie wpłynęła żadna korespondencja od SPZOZ
w Stargardzie Gubińskim.

          Podsumowując, Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. wykazało bardzo dużo dobrej woli podczas przebiegu tego konkursu, wielokrotnie przychylając się do próśb
i wniosków Oferenta,  przedłużając kolejne terminy.

          Stworzyliśmy warunki do zgłaszania pytań i wątpliwości, z których
w stosownym do tego czasie SPZOZ w Stargardzie Gubińskim nie skorzystał.

          Zaznaczyć należy, że zasady konkursu były jasno określone, ogólnie dostępne
i w żadnej mierze nie odbiegały od powszechnie stosowanych.

          Zgodnie ze sztuką przeprowadzania wszelkich postępowań, złożenie podpisanej oferty stanowi przyjęcie warunków określonych przez ogłaszającego. Dla każdego kto uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach, a zwłaszcza osoby pełniącej funkcję Wójta,  będącego przecież  jednym z organów samorządu terytorialnego, zasady te winny być znane i przestrzegane.

                                                                                 Prezes Zarządu