Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Home / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

TELEFONY:

 • Sekretariat tel.
 • tel 68 419 75 94
 • tel 68 419 83 90
 • tel 572506728
 • tel 572506729

LOKALIZACJA:

 • Gubin –budynek A, I piętro.
 1. Pielęgniarka Oddziałowa :
 • Czerepko Iwona (pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa)
 1. Pielęgniarki:
 • Giergasz Regina ( pielęgniarka dyplomowana, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej)
 • Ławicka Czesława (pielęgniarka)
 • Kwapich Ewa (pielęgniarka)
 • Bestrzyńska Małgorzata (pielęgniarka)
 • Kulczak Anna (pielęgniarka dyplomowana)
 • Tomaszewska Katarzyna (opiekun medyczny)
 • Rodziewicz Krystyna (pielęgniarka)
 • Michniewicz Anna (pielęgniarka)
 • Oczkowska Jolanta (pielęgniarka)
 • Szymaniak Elżbieta (pielęgniarka)
 • Turowska Bogumiła (pielęgniarka)

ODWIEDZINY:

 • w dni powszednie w godzinach od 14.00- 20.00
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 12.00- 20.00

W indywidualnych przypadkach koordynator oddziału lub lekarz dyżurny może zezwolić na odwiedziny w innym czasie lub na stałe współuczestniczenie w opiece nad chorym.

WYPISY:
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału w godzinach od 13:00- 15:00

Dokumenty do Pobrania

dok.ZOL

KOMPLET-DOKUMENTÓW-DO-ZOL.pdf

Ponadto świadczeniobiorca załącza  następujące dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno -rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;  decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)

 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,2 razy ksero legitymacji ubezpieczeniowej

 • kserokopię dowodu osobistego pacjenta;2 razy

 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem. poziom glukozy, jonogram, kreatynina, badanie ogólne moczu co najmniej z ostatniego kwartału)

 • dokumenty niezbędne w przypadku żywienia inną drogą niż naturalną dietą przemysłową: (karta kwalifikacji do  żywienia  dojelitowego i pozajelitowego dla dorosłych

 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.)oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym-zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu;

Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.


Dokumentacja niezbędna do wypełnienia dostępna jest u Kierownika Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.


Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. 


Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz uzależnieniem

O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.