Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Home / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Do zadań Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego należy w szczególności:
-świadczenie specjalistycznej opieki lekarskiej,
-udzielanie konsultacji z zakresu różnych specjalności medycznych,
– udzielanie stacjonarnych świadczeń opiekuńczych i pielęgniarskich,
-świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i terapii zajęciowej,
-udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych umożliwiającym osobom niepełnosprawnym samoopiekę,
-edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
-organizowanie i udzielanie pomocy w sprawach socjalno – bytowych , prowadzenie dla chorych instruktaży z zakresu pielęgnacji,
– rozwijanie i doskonalenie metod pielęgnacji i opieki poprzez profesjonalne szkolenie personelu medycznego oraz systematyczną wymianę doświadczeń  z innymi ośrodkami,
-prowadzenie działalności informacyjnej,
-współpraca z organizacjami i zakładami prowadzącymi podobną działalność,
-korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych dla usprawnienia oraz doskonalenia pielęgnacji.
TELEFONY:
tel. 68 419 75 94
tel. 68 419 83 90
tel. 572506728
tel. 572506729
LOKALIZACJA:
Gubin –budynek A, I piętro.
Pielęgniarka Oddziałowa :
Czerepko Iwona (pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa)
ODWIEDZINY:
w dni powszednie w godzinach od 14.00- 20.00
w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 12.00- 20.00
W indywidualnych przypadkach koordynator oddziału lub lekarz dyżurny może zezwolić na odwiedziny w innym czasie lub na stałe współuczestniczenie w opiece nad chorym.
WYPISY:
Odbiór kart wypisowych odbywa się w sekretariacie oddziału w godzinach od 13:00- 15:00
Dokumenty do Pobrania
dok.ZOL
KOMPLET-DOKUMENTÓW-DO-ZOL.pdf
Ponadto świadczeniobiorca załącza  następujące dokumenty:
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno -rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;  decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,2 razy ksero legitymacji ubezpieczeniowej
kserokopię dowodu osobistego pacjenta;2 razy
kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem. poziom glukozy, jonogram, kreatynina, badanie ogólne moczu co najmniej z ostatniego kwartału)
dokumenty niezbędne w przypadku żywienia inną drogą niż naturalną dietą przemysłową: (karta kwalifikacji do  żywienia  dojelitowego i pozajelitowego dla dorosłych
zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.)oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym-zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu;
Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Dokumentacja niezbędna do wypełnienia dostępna jest u Kierownika Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa 
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. 

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz uzależnieniem
O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.
Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.