WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI ZA OKRES 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.

RADA NADZORCZA  ZACHODNIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA  ZO.O.W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  OGŁASZA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA SPÓŁKI  ZA OKRES 01.01.2017 r.-  31.12.2017 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy  sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 DANE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI 
Średnie zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2017 r. -111 osób       Wartość aktywów na dzień 31.12.2017 r. -1 607 543 zł
Wysokość przychodów za rok 2017 r. -5 686 600 zł
W dniu 31.12.2017r. zakończył się 1 rok obrotowy Spółki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Spółce, warunków i oczekiwań wobec biegłego rewidenta można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00 z Głównym Księgowym Panią Katarzyną Szymczak, kontakt: 68 419 75 86, e-mail: k.szymczak@szpitalzcm.pl

 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty należy przesłać do dnia 14 marca 2018 roku  na adres:  Zachodnie Centrum Medyczne spółka z o.o. w Krośnie Odrzańskim  ul. Piastów 3 ,66-600 Krosno Odrzańskie  w zamkniętej kopercie z adnotacją :

Oferta na badanie sprawozdania finansowego ZCM za 2017 rok .

 WARUNKI  I OCZEKIWANIA WOBEC BIEGŁEGO REWIDENTA

Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki.
Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:
1/  Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2/  Aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP,
3/  Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
4/  Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii i raportu uzupełniającego opinię biegłego rewidenta oraz termin przeprowadzenia badania,
5/  Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem posiadanych uprawnień,
6/  Projekt umowy,
7/  Wykaz badanych w okresie ostatnich 3 lat spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego

Pozostaw odpowiedź

Twój email nie bedzie publikowany.