Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych dla Zachodniego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim. nr sprawy ZCM/PN/6/2017

Wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17/08/2017 numer 573125-N-2017, publikacja na stronie internetowej zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 17/08/2017.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu data publ. 17.08.2017
  2. SIWZ data publ. 17.08.2017
  3. Dodatek nr 1, 4-6 do SIWZ
  4. Dodatek nr 2 do SIWZ
  5. Dodatek nr 3 do SIWZ
  6. Dodatek nr 7 do SIWZ

Uzupełnienie z dnia 22.08.2017

  1. Wyjaśnienia wykonawcy
  2. Zmiana Dodatek nr 3 do SIWZ

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej