Dostawa Odczynników Do Badań Laboratoryjnych dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. W Krośnie Odrzańskim

Dostawa Odczynników Do Badań Laboratoryjnych dla Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. W Krośnie Odrzańskim

Numer Sprawy: ZCM/PN/5/2017

Wszczęcie postępowania (publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 01/06/2017 numer 522808, publikacja na stronie internetowej zamawiającego, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego dnia 01/06/2017.